Preskočite na vsebino

1. Splošni pogoji

 • Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) pravnega subjekta L-KOM Servis kompresorjev FRANC LOŽAR s.p., Ljubljana, Šmartinska cesta 236, 1260 Ljubljana-Polje (v nadaljevanju: L-KOM) veljajo za vsa pravna razmerja med L-KOM in kupcem proizvodov iz prodajnega programa L-KOM oz. naročnikom storitev, ki jih ponuja L-KOM (kupec proizvodov in naročnik storitev skupaj imenovana: stranka). Splošni pogoji veljajo za nakup vseh proizvodov iz prodajnega programa L-KOM, zlasti prodajo novih ali obnovljenih kompresorjev, vakuum črpalk in ostale opreme za komprimirani zrak, prodajo filtrov in rezervnih delov za kompresorje, vakuum črpalke in za ostalo opremo za komprimirani zrak; izposojo novih ali obnovljenih kompresorjev, vakuum črpalk in ostale opreme za komprimirani zrak; naročilo storitev popravila, obnovitve in servisa kompresorjev, vakuum črpalk in ostale opreme za komprimiran zrak; kot tudi za prodajo ostalega blaga in storitev L-KOM (v nadaljevanju: blago).
  Splošni pogoji veljajo za stranke, ki so pravne osebe, samostojni podjetniki, kakor tudi za stranke, ki so fizične osebe.
 • V pravno poslovnem razmerju s strankami veljajo izključno ti splošni pogoji in ne morebitni splošni pogoji strank. Splošni pogoji strank, ki so drugačni oz. v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali jih dopolnjujejo, so del pogodbe oz. pravnega razmerja med L-KOM in stranko le pod pogojem, da je L-KOM izrecno pisno privolil v njihovo uporabo. Zahteva po izrecni pisni privolitvi za uporabo splošnih pogojev stranke velja v vseh primerih, tudi če ta pridržek v pogodbi ni izrecno naveden in bi bil L-KOM seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja stranke.
 • Splošni pogoji se nanašajo na vsa razmerja med L-KOM in stranko, razen, če se glede posameznih pravic in obveznosti L-KOM in stranka izrecno dogovorita drugače. Individualni dogovori s stranko v posamičnem primeru (vključno z dodatnimi dogovori, dopolnitvami in spremembami), prevladajo nad temi splošnimi pogoji. Vsebina takšnih individualnih dogovorov je veljavna le pod pogojem, da je pisno dogovorjena. V primeru, da so na podlagi individualnega dogovora drugače urejene posamične pravice in obveznosti, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh splošnih pogojev.
 • Izjave in obvestila, ki jih L-KOM posreduje stranka po sklenitvi pogodbe (npr. določanje naknadnih rokov, obvestila o napakah, odstop od pogodbe, ipd.), imajo pravno veljavo le, če so L-KOM podani v pisni obliki. Za pisno obliko se štejejo tudi sporočila, ki so poslana prek elektronske pošte.
 • Zakonske določbe se uporabljajo tudi brez izrecnega sklicevanja nanje, razen če so v splošnih pogojih posamezne določbe zakona, katerih uporaba ni zakonsko obvezna (kogentna), drugače urejene oz. je njihova uporaba izrecno izključena.

2. Sklenitev pogodbe

 • Ponudba, ki jo stranki pošlje L-KOM ni zavezujoča in jo lahko L-KOM spremeni ali od nje odstopi, vse do trenutka, ko jo stranka sprejme oz. potrdi z naročilnico.
 • Naročilnica stranke postane za L-KOM zavezujoča šele po tem, ko stranka prejme potrditev s strani L-KOM (potrditev je bodisi pisna bodisi z dostavo blaga/opravo storitve). L-KOM zagotavlja pogoje iz ponudbe/predračuna samo v okviru veljavnosti ponudbe/predračuna.
 • V primeru, da stranka po prejemu pisne potrditve naročila, naročilo želi preklicati ali spremeniti, mora L-KOM povrniti stroške, ki so mu pri tem nastali.
 • V primeru, da po potrditvi naročila L-KOM izve za okoliščine na strani stranke, ki vzbujajo dvom, da bo stranka opravljeno storitev ali naročeno blago lahko plačala, lahko L-KOM zahteva predplačilo ali odstopi od naročila/pogodbe, brez odškodninske odgovornosti do stranke.

3. Dobavni rok, zamuda pri dobavi, sprejem

 • L-KOM določi dobavni rok (rok za dobavo blaga ali opravo storitve) v pisni potrditvi naročila. Tako določen dobavni rok s strani L-KOM, za L-KOM ni zavezujoč, razen če je pravočasna dobava blaga v določenem roku s stranko individualno izrecno pisno dogovorjena kot bistvena sestavina pogodbe.
 • Pravne posledice zamude pri dobavi ureja Obligacijski zakonik, v vsakem primeru pa je dolžna stranka L-KOM na zamudo pri dobavi opozoriti s pisnim obvestilom ter mu, v primeru da pravočasna izpolnitev ni bistvena sestavina pogodbe, omogočiti izvedbo dobave blaga oz. oprave storitve v dodatnem roku za izpolnitev, ki ne sme biti krajši od 15. dni.
 • V primeru izrednih dogodkov (npr. zamuda dobaviteljev, višja sila, ipd.) lahko L-KOM podaljša dobavni rok po lastni presoji ali odstopi od pogodbe, brez odškodninske odgovornosti do stranke, pri čemer je L-KOM takoj, ko izve za nastanek izrednega dogodka, dolžan obvestiti stranko.
 • Dobavni pogoji so določeni kot EXW L-KOM Franc Ložar s.p., Šmartinska cesta 236,1260 Ljubljana-Polje. V kolikor se L-KOM in stranka dogovorita, da se blago dostavi k stranki oz. se storitve izvedejo v prostorih stranke, je L-KOM upravičen zaračunati stroške prevoza oz. dostave k stranki po ceniku L-KOM.
 • Kupec je dolžan prevzeti blago v roku, določene v potrditvi naročila oz. tudi kasneje, če rok ni bistvena sestavina pogodbe. Če stranka blaga ne sprejme, ne sodeluje ali če je dostava blaga odložena iz drugih razlogov, za katere je odgovorna stranka, ima L-KOM pravico zahtevati odškodnino zaradi nastale škode, vključno z dodatnimi stroški (npr. stroški skladiščenja).
 • V primeru strankine zamude pri prevzemu blaga, preide nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja blaga na stranko z dnem, ko je prišla v zamudo.
 • Če stranka brez utemeljenega razloga noče prevzeti naročenega blaga ali potrditi opravljene storitve (npr. podpis zapisnika ob opravi storitve, ipd.), ima L-KOM pravico sam dobaviti naročeno blago v poslovni prostor stranke ter mu za dobavljeno blago izdati račun oz. izdati stranki račun za opravljeno storitev, kljub temu, da s strani stranke ni bil podpisan servisni zapisnik. L-KOM ima po lastni izbiri možnost, da odstopi od pogodbe, če utemeljeno dvomi, da mu stranka ne bo plačala za naročeno blago, katerega noče prevzeti, pri čemer od stranke lahko zahteva povrnitev škode.
 • L-KOM si pridružuje pravico do delnih dobav.

4. Cene in plačilni pogoji

 • V kolikor ni med L-KOM in stranko drugače določeno s potrjeno ponudbo/predračunom, veljajo cene po vsakokrat veljavnem ceniku L-KOM.
 • Vse cene po ceniku veljajo upoštevaje prevzem blaga oz. opravo storitve na sedežu L-KOM in so določene brez DDV. Dobava blaga k stranki, zagon in postavitev stroja, ipd. se plača dodatno po ceniku L-KOM, razen če je pisno drugače dogovorjeno.
 • L-KOM v ponudbi določi plačilni rok. Stranka je dolžan plačati račun v roku, ki je določen na računu, ki ga L-KOM izda stranki. V primeru zamude s plačilom je L-KOM upravičen stranki zaračunati zakonite zamudne obresti ter stroške opominjanja, stranka pa je prav tako dolžna nositi vse sodne in izvensodne stroške za izterjavo dolga.
 • Stranka lahko zavrne fakturo najkasneje v roku 8 dni od prejetja računa. Zavrnitev računa mora stranka natančno obrazložiti in utemeljiti.
 • Stranka ima pravico do pobotanja vzajemnih terjatev le v primeru, da L-KOM pobot vzajemnih terjatev pisno potrdi.
 • Če po sklenitvi pogodbe postane očitno (npr. zaradi predloga za začetek postopka zaradi insolventnosti ali iz kateregakoli drugega razloga), da stranka ne bo mogla poravnati naročenega blaga oz. nastane utemeljen dvom o plačilni sposobnosti stranke, ima L-KOM pravico zavrniti dobavo blaga in odstopiti od pogodbe, brez odškodninske odgovornosti družbe L-KOM do stranke, pri čemer L-KOM od stranke lahko zahteva povrnitev morebitne nastale škode.
 • V primeru zamude s plačilom, je L-KOM upravičen zadržati dobave novo naročenega blaga oz. storitve do poravnave zapadlih obveznosti ali odstopiti od pogodbe za nove nabave blaga oz. storitve, vse brez odškodninske odgovornosti do stranke.

5. Pridržek lastninske pravice

 • Dokler za blago, ki je dobavljeno in izročeno stranki, stranka v celoti ne poravna kupnine, ostane blago last družbe L-KOM (pridržek lastninske pravice). Nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja blaga trpi stranka od takrat, ko ji je blago izročeno. Dolžnost stranke je skrbno ravnati z blagom v času trajanja lastninskega pridržka.
 • Stranka je dolžna L-KOM nemudoma pisno obvestiti o vseh posegih tretje osebe v blago, zlasti pa tudi, če je bilo zoper stranko vložena zahteva za začetek insolvenčnega postopka (stečaj, prisilna poravnava, poenostavljena prisilna poravnava, ipd.) ali če obstaja nevarnost, da bo nad stranko začet insolvenčni postopek, prav tako pa tudi, če so upniki stranke predlagali izvršbo na premičnine stranke in stranki zato grozi rubež blaga, na katerem ima L-KOM pridržek lastninske pravice. V tem primeru je na poziv L-KOM zakoniti zastopnik stranke, na stroške stranke, dolžan nemudoma notarsko overiti svoj podpis na pogodbi, ki vsebuje določilo o pridržku lastninske pravice in izvod pogodbe, na katerem je njegov podpis notarsko overjen, izročiti L-KOM, sicer lahko L-KOM takoj odstopi od pogodbe in zahteva vračilo blaga, od stranke pa zahteva povrnitev škode.
  Stranka je dolžna L-KOM tudi nemudoma obvestiti o morebitnem odvzemu ali rubežu blaga, na katerem si je L-KOM pridržal lastninsko pravico.
 • V primeru kršitve pogodbe s strani stranke, zlasti v primeru neplačila dolgovane kupnine, ima L-KOM pravico odstopiti od pogodbe v skladu z zakonskimi določbami in zahtevati takojšnje vračilo blaga na podlagi pridržka lastninske pravice in odpovedi pogodbe. Če stranka ne plača dolgovane kupnine, lahko L-KOM zahteva vračilo blaga in odstopi od pogodbe pod pogojem, da je stranki dal dodaten rok za izpolnitev obveznosti, stranka pa obveznosti do izteka roka ni izpolnila.

6. Grajanje napak

 • Stranka je dolžna o dobavi blaga oz. opravljeni storitvi L-KOM, blago oz. rezultat opravljene storitve takoj na običajen način pregledati, pri čemer je dolžna o odkritih napakah L-KOM obvestiti takoj, ko je po normalnem teku stvari mogoče- v kolikor je stranka pravni subjekt (družba, s.p.) je dolžna stranka napake grajati nemudoma (tj. že v prevzemnem zapisniku, na dobavnici, ipd.), v kolikor je stranka fizična oseba, pa v 8 dneh, sicer stranka izgubi pravico, ki ji gre iz tega naslova.
 • V kolikor pa se po tem, ko je stranka prevzela stvar pokaže, da ima novo dobavljeno blago napako, ki jo z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora stranka o takšni napaki L-KOM obvestiti – če je pravni subjekt (družba, s.p.) nemudoma, če je fizična oseba pa v osmih dneh od dneva, ko je napako opazila. L-KOM ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev od kar je bilo blago izročeno.
 • Stranka je dolžna dati L-KOM možnost, da se z napako seznani (dostava spornega blaga v pregled, možnost pregleda stvari z napako, ipd.).
 • Stranka je dolžna dati L-KOM možnost, da L-KOM grajano napako odpravi. Stranka ni upravičena zahtevati znižanja kupnine, zahtevati drugo stvar brez napake, niti odstopiti od pogodbe oz. podati drugih zahtevkov, v kolikor stranka L-KOM ne omogoči, da napako odpravi v razumnem roku. V kolikor L-KOM napako odpravi, stranka nima iz naslova grajanih napak drugih zahtevkov do L-KOM- zlasti je izključena škoda L-KOM iz naslova izgubljenega dobička, izpadov proizvodnje, stroškov stranke vezanih na grajanje stvarne napake, povračila škode tretjih oseb proti stranki, ipd..Izjeme od tega veljajo zgolj, v koliko se L-KOM in stranka v posameznem primeru izrecno dogovorita drugače.

7. Garancija

 • Dolžnost naročnika je predložiti dokaze za posamezne postavke iz zahtevkov, predvsem za napako, čas ugotovitve oz. odkritja napake in za pravočasno grajanje napake.

  Garancija za dobavo novega blaga

 • L-KOM ob dobavi novega blaga stranki izroči garancijski list, na katerem je določena garancijska doba.
 • Stranka ni upravičena do zahtevkov iz naslova garancije, če ne zagotavlja rednega vzdrževanja, kot je opisano v navodilih za vzdrževanje ali če je na drug, nedovoljen način posegla v blago, tako da je po krivdi stranke prišlo do poškodovanja blaga ali okvare.

  Garancija za dobavo rabljenih strojev

 • Za dobavo rabljenih strojev L-KOM ne daje garancije, razen če ni izrecno drugače dogovorjeno.

  Garancija v okviru popravil

 • L-KOM v okviru izvedbe popravil jamči za strokovno izvedbo popravila v okviru naročila stranke. V primeru, da je stranka ugotovi napako popravila, je dolžna L-KOM obvestiti- pri očitnih napakah nemudoma, pri skritih pa nemudoma po tem, ko napako ugotovi, sicer izgubi zahtevke iz naslova grajanja napak.
 • L-KOM je upravičen sam presoditi, na kakšen način bo grajano napako odpravil. Stranka ni upravičena do drugih zahtevkov, dokler L-KOM ne da možnosti, da napako odpravi. Če L-KOM napako odpravi, stranka nima drugih zahtevkov do L-KOM, razen če ni izrecno drugače dogovorjeno.
 • Za škodo in izgube na predmetih, ki so dani L-KOM v popravilo, L-KOM jamči le, če so nastale zaradi hude malomarnosti ali krivde L-KOM. Vsakršna jamstva L-KOM zaradi neznatnih malomarnosti, posredne škode, večje škode, nedoseženih prihodkov, proizvodnih izpadov in škode tretjih oseb proti stranki, so izključena.
 • V kolikor L-KOM v okviru popravila/servisa vgradi nove nadomestne dele, ki jih L-KOM naroči pri svojih dobaviteljih/proizvajalcih, jamči L-KOM omejeno in izključno za jamčevalne zahtevke in v rokih, za katere je dobavitelj/proizvajalec odgovoren L-KOM.

8. Končne določbe

 • Pravice in obveznosti L-KOM oz. stranke v vezi naročila blaga oz. storitev ureja Obligacijski zakonik, ki se tudi uporablja neposredno za vprašanja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji oz. jih L-KOM in stranka nista izrecno dogovorili.
 • V kolikor postane določeno določilo splošnih pogojev v celoti ali deloma neveljavno, ostanejo ostala določila polno v veljavi, neveljavno določbo pa bosta L-KOM in stranka v posebnem dogovoru nadomestili z novo, veljavno določbo, da bosta dosegli prvotni želelni namen.
 • V primeru spora med L-KOM in stranko, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
 • L-KOM si pridržuje pravico do spremembe določil teh Splošnih pogojev.

Ti splošni pogoji se uporabljajo od 18.5.2020 dalje.

Pomaknite se na vrh